Често задавани въпроси за преводачески услуги Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация}

Често задавани въпроси за преводачески услуги

Въпроси относно преводи и легализация на документи

Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация

Легализация на документи

Апостил (Apostille)

Как се легализира български образователен документ?

Как се таксува легализацията?

Какви заверки трябва да има документ издаден от чужда държава?

Какви са предимствата Ла Фит Транс да бъде посредник за заверки и легализации?

Какво гласи Хагската конвенция?

Какво представлява легализацията на документи?

Какво представлява „арабска” страница в паспортите?

Кои български институции поставят апостил?

Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието?

Кои държави са членки по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове?

Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация?

Кои са акредитираните висши училища от МОН?

Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация
Този документ е от II група документи.


* Когато центърът, издаващ сертификата/удостоверението, не е АКРЕДИТИРАН към Министерство на образованието, младежта и науката.

Документ, издаден в България

1. Изисквания към оформлението на документа.

1.1. Нотариално заверен препис на ксерокопие.

2. Стъпки за легализация на документа и такси:

2.1. Такса държавна за Министерство на правосъдието.

2.2. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Министерство на правосъдието (зависи от вида поръчка).

2.3. Такса държавна за Консулски отдел на МВнР (зависи от вида поръчка).

2.4. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР (зависи от вида поръчка).

2.5. Такса за превод на документа (зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ).

Срок за изпълнение на поръчката:

Консулски отдел на МВнР (КО)

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- бърза поръчка - 2 работни дни
- експресна поръчка - 1 работен ден

Министерство на правосъдието (МП)

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- експресна поръчка - 2 работни дни


Документ, издаден в чужда страна.

1. Изисквания към оформлението на документа:

1.1. Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагската конвенция.

1.2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и България няма двустранна спогодба с нея, легализацията на документа се извършва по строго установени правила (информация от централен офис на Ла Фит Транс ООД).

1.3. За Македония, Румъния и други страни, с които България има двустранни отношение, документът може да се легализира без АПОСТИЛ, само ако не е медицински и не се необходими за представяне в Министерство на здравеопазването.

2. Стъпки за легализация на документа и такси:

2.1. Такса държавна за Консулски отдел на МВнР - КО (зависи от вида поръчка).

2.2. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР (зависи от вида поръчка).

2.3. Такса за превод на документа (зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ).

Срок за изпълнение на поръчката:

Консулски отдел на МВнР

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- бърза поръчка - 2 работни дни
- експресна поръчка - 1 работен ден

* Ла Фит Транс ООД не носи отговорност за забавянето от министерства, посолства, ведомства и куриерски фирми.

* Общият срок за изпълнение на поръчката се изчислява според вида на превода, поръчката, доставяне от/до офис и от къде е издаден документът.

* Ако е необходимо, след легализация, документът може да се завери в посолството на дадената държава, пред която трябва да послужи.

* Когато се легализира документ за Португалия, се събират фирмени и държавни такси и за Португалско посолство. Заверката в Португалско посолство (само на превода) е задължителна.

Легализация на Адресна регистрация

Легализация на Академична справка

Легализация на Банкова гаранция

Легализация на Банкова референция

Легализация на Грамота

Легализация на Данъчна декларация (НАП)

Легализация на Декларация (нотариално заверена)

Легализация на Диплома за висше образование

Легализация на Диплома за средно образование

Легализация на Длъжностна характеристика

Легализация на Договор

Легализация на Доклад на независим одитор

Легализация на Документ издаден от посолство на чужда държава в България

Легализация на Епикриза

Легализация на Здравен сертификат (Образец БАБХ №35)

Легализация на Извлечение от банкова сметка

Легализация на Имунизационен паспорт

Легализация на Искова молба (МП)

Легализация на Командировъчна заповед

Легализация на Личен талон (Български червен кръст)

Легализация на Майсторско свидетелство (НЗК)

Легализация на Медицинско изследване

Легализация на Медицинско направление

Легализация на Медицинско свидетелство

Легализация на Нотариален акт

Легализация на Общински документи за държави извън Хагската конвенция от 1961г.

Легализация на Отчет за паричните потоци по прекия метод

Легализация на Отчет за приходите и разходите

Легализация на Отчет за собствения капитал

Легализация на Постановление от съд

Легализация на Потвърждение за завършена практика (АСП)

Легализация на Препис-извлечение от държавен вестник

Легализация на Препис-извлечение от семейния кодекс

Легализация на Препис-извлечение от трудова книжка

Легализация на Препоръка

Легализация на Приложение към диплома за висше образование

Легализация на Приложение към диплома за средно образование

Легализация на Приложение към свидетелството за професионална квалификация

Легализация на Протокол за лечение в чужбина

Легализация на Протокол от общо събрание на дружество

Легализация на Пълномощно

Легализация на Пълномощно за разпореждане с недвижими имоти

Легализация на Регистрация по булстат

Легализация на Референция

Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица

Легализация на Родителска декларация

Легализация на Свидетелство (удостоверение) за професионална квалификация (МОН)

Легализация на Свидетелство за основно образование

Легализация на Свидетелство за положени приравнителни изпити по чужд език

Легализация на Свидетелство за правоспособност (МОН)

Легализация на Свидетелство за развод (църковно)

Легализация на Свидетелство за свето кръщение

Легализация на Свидетелство за съдимост

Легализация на Свидетелство за съдимост - чужд гражданин

Легализация на Свидетелство за църковен брак

Легализация на Сертификат - ISO

Легализация на Сертификат за владеене на език

Легализация на Сертификат за придобита квалификация

Легализация на Сертификат за продуктова линия

Легализация на Сертификат за произход (БТПП)

Легализация на Сертификат за свободна продажба

Легализация на Служебна бележка - от РУСО

Легализация на Служебна бележка от работодател

Легализация на Смъртен акт

Легализация на Справка за успех по години и хорариум учебни часове

Легализация на Счетоводен баланс

Легализация на Съдебно решение за развод / регистрация на дружество

Легализация на Трудов договор

Легализация на Трудова характеристика

Легализация на Уверение от ВУЗ

Легализация на Удостоверение / акт за раждане

Легализация на Удостоверение за актуално състояние на фирма

Легализация на Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Легализация на Удостоверение за граждански брак

Легализация на Удостоверение за декларирани данни /НАП/

Легализация на Удостоверение за завършен клас

Легализация на Удостоверение за идентичност на имената

Легализация на Удостоверение за местно лице

Легализация на Удостоверение за наследници

Легализация на Удостоверение за настоящ адрес

Легализация на Удостоверение за освобождаване от гражданство

Легализация на Удостоверение за осигурителен доход (УП2)

Легализация на Удостоверение за осигурителен стаж (УП3)

Легализация на Удостоверение за осигуровки / трудов стаж / доход от НОИ

Легализация на Удостоверение за платени данъци и осигуровки

Легализация на Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невписан в дипломата за средно образование

Легализация на Удостоверение за постоянен адрес

Легализация на Удостоверение за правно ограничение

Легализация на Удостоверение за преместване в друго училище

Легализация на Удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия

Легализация на Удостоверение за придобито гражданство

Легализация на Удостоверение за притежание на личен документ, превозно средство и др.

Легализация на Удостоверение за промени на настоящ адрес

Легализация на Удостоверение за промени на постоянен адрес

Легализация на Удостоверение за редовен ученик

Легализация на Удостоверение за родените от майката деца

Легализация на Удостоверение за семейно положение

Легализация на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Легализация на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Легализация на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз

Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара

Легализация на Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

Легализация на Удостоверение от адвокатски съвет

Легализация на Удостоверение от банка

Легализация на Удостоверение от БДЖ

Легализация на Удостоверение от военно окръжие

Легализация на Удостоверение от Информационно обслужване АД относно капитала на дружество

Легализация на Удостоверение от КАТ

Легализация на Удостоверение от Районна прокуратура

Легализация на Удостоверение от Районно мюфтийство

Легализация на Учредителен акт на дружество

Легализация на Фактура

Легализация на Фирмен баланс

Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба.

Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Офиси за преводи и легализация

Поръчки за преводи и легализация

Преводи на документи

Специализирани преводи

Управление на процесите по качеството

Устен превод

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас
Хостинг от ITA Network Solutions

Имате нужда от хостинг услуги за Вашия сайт?
Промо код за 10% отстъпка за хостинг услуги подарък от Ла Фит Транс. Използвайте код LAFIT-TRANS при регистрация!

Хостинг от ITA Network Solutions