Често задавани въпроси за преводачески услуги Легализация на Академична справка}

Често задавани въпроси за преводачески услуги

Въпроси относно преводи и легализация на документи

Легализация на Академична справка

Качество на обслужването

Легализация на документи

Как може да се легализира български образователен документ?

Как се таксува легализация?

Какви са предимствата Ла Фит Транс да е посредник за заверки и легализации?

Какво гласи Хагската конвенция?

Какво представлява легализацията на документи?

Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието?

Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация?

Кои страни са членки в Хагската конвенция?

Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация

Легализация на Адресна регистрация

Легализация на Академична справка
Този документ е от II или III група документи, в зависимост от сложността на документа.

Документ, издаден в България

1. Изисквания към оформлението на документа.

1.1. Оригинал или снет препис от нотариус (прилага се оригинала за справка).

1.2. Изходящ номер и дата; да е посочено за къде трябва да послужи (напр. Германия); свързващ печат от издаващия ВУЗ, между страниците и/или на гърба на документа; да няма поправки и съкращения.

1.3. Да е описана системата на оценяване в България (напр. по шестобалната система, като най-ниската положителна оценка е Среден (3), а най-високата положителна Отличен (6).

1.4. Прилага се ксерокопие на дипломата за висше образование (ако има завършено образование).


2. Стъпки за легализация на документа и такси:

2.1. Такса държавна за Национален център за информация и документация - НАЦИД.

2.2. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Национален център за информация и документация - НАЦИД.

2.3. Такса държавна за Консулски отдел на МВнР - КО(зависи от вида поръчка).

2.4. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР - КО(зависи от вида поръчка).

2.5. Такса за превод на документа (зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ).

Срок за изпълнение на поръчката:

Национален център за информация и документация - НАЦИД

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- бърза поръчка - 3 работни дни
- експресна поръчка - 2 работен ден


Консулски отдел на МВнР

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- бърза поръчка - 2 работни дни
- експресна поръчка - 1 работен ден


Документ, издаден от чужда държава

1. Изисквания към оформлението на документа:

1.1. Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагската конвенция.

1.2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и България няма двустранна спогодба с нея, легализацията на документа се извършва по строго установени правила (информация от централен офис на Ла Фит Транс ООД).

1.3. За Македония, Румъния и други страни, с които България има двустранни отношение, документът може да се легализира без АПОСТИЛ.

2. Стъпки за легализация на документа и такси:

2.1. Такса държавна за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида поръчка).

2.2. Такса фирмена на Ла Фит Транс ООД за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида поръчка).

2.3. Такса за превод на документа (зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ).

Срок за изпълнение на поръчката:

Консулски отдел на МВнР

- обикновена поръчка - 4 работни дни
- бърза поръчка - 2 работни дни
- експресна поръчка - 1 работен ден


* Ла Фит Транс ООД не носи отговорност за забавянето от министерства, посолства, ведомства и куриерски фирми.

* Общият срок за изпълнение на поръчката се изчислява според вида на превода, поръчката, доставяне от/до офис и от къде е издаден документът.

* Ако е необходимо, след легализация, документът може да се завери в посолството на дадената държава, пред която трябва да послужи.

* Когато се легализира документ за Португалия се събират фирмени и държавни такси и за Португалско посолство. Заверката в Португалско посолство (само на превода) е задължителна.

Легализация на Банкова гаранция

Легализация на Банкова референция

Легализация на Данъчна декларация /НАП/

Легализация на Декларация /нотариално заверена/

Легализация на Диплома за висше образование

Легализация на Диплома за средно образование

Легализация на Длъжностна характеристика

Легализация на Договор

Легализация на Доклад на независим одитор

Легализация на Епикриза /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Епикриза /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Извлечение от банкова сметка

Легализация на Извлечение от държавен вестник

Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Искова молба /МП/

Легализация на Искова молба /НАП/

Легализация на Командировъчна заповед

Легализация на Кръщелно свидетелство / свидетелство за църковен брак

Легализация на Майсторско свидетелство

Легализация на Медицинско изследване /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Медицинско изследване /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Медицинско направление /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Медицинско направление /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Медицинско свидетелство /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Медицинско свидетелство /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Нотариален акт

Легализация на Отчет за парични потоци по прекия метод

Легализация на Отчет за приходи и разходи

Легализация на Отчет за собствен капитал

Легализация на Потвърждение за завършена практика (АСП)

Легализация на Приложение към диплома за висше образование

Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Протокол от общо събрание на дружество

Легализация на Пълномощно

Легализация на Регистрация по булстат

Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица

Легализация на Свидетелство за основно образование

Легализация на Свидетелство за съдимост

Легализация на Свидетелство за съдимост - чужд гражданин

Легализация на Сертификат - ISO

Легализация на Сертификат за продуктова линия

Легализация на Сертификат за свободна продажба

Легализация на Сертификат/удостоверение за владеене на език и/или квалификация

Легализация на Служебна бележка - от РУСО

Легализация на Служебна бележка /документи издадени от държавно медицинско заведение/

Легализация на Служебна бележка /документи издадени от частно медицинско заведение/

Легализация на Служебна бележка от работодател

Легализация на Смъртен акт

Легализация на Счетоводен баланс

Легализация на Съдебно решение за развод / регистрация на дружество

Легализация на Уверение от ВУЗ

Легализация на Удостоверение / акт за раждане

Легализация на Удостоверение / свидетелство за завършен клас

Легализация на Удостоверение за актуално състояние на фирма

Легализация на Удостоверение за граждански брак

Легализация на Удостоверение за декларирани данни /НАП/

Легализация на Удостоверение за идентичност на имената

Легализация на Удостоверение за местно лице

Легализация на Удостоверение за наследници

Легализация на Удостоверение за осигуровки / трудов стаж / доход от НОИ

Легализация на Удостоверение за платени данъци и осигуровки

Легализация на Удостоверение за преместване в друго училище

Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство

Легализация на Удостоверение за притежание на личен документ, превозно средство и др.

Легализация на Удостоверение за редовен ученик

Легализация на Удостоверение за родствени връзки

Легализация на Удостоверение за семейно положение

Легализация на Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец

Легализация на Удостоверение за средно образование

Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз

Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара

Легализация на Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

Легализация на Удостоверение от банка

Легализация на Удостоверение от военно окръжие

Легализация на Удостоверение от КАТ

Легализация на Удостоверение от Районна прокуратура

Легализация на Удостоверение от Районно мюфтийство

Легализация на Удостоверение от Софийски адвокатски съвет

Легализация на Учредителен акт на дружество

Легализация на Фирмен баланс

Легализация на Характеристика / препоръки

Легализация на Църковно свидетелство за развод

Начислява ли се ДДС на държавните такси за заверка или легализация?

Списък на страните, с които България има двустранна спогодба.

Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Общи въпроси

Офиси за преводи и легализация

Поръчки за преводи и легализация

Преводи на документи

Специализирани преводи

Устен превод

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас
Хостинг от ITA Network Solutions

Имате нужда от хостинг услуги за Вашия сайт?
Промо код за 10% отстъпка за хостинг услуги подарък от Ла Фит Транс. Използвайте код LAFIT-TRANS при регистрация!

Хостинг от ITA Network Solutions