Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цени за преводачески услуги

Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I
 • Общински документи
 • Църковни документи
 • Свидетелства за съдимост
 • Други с подобно ниво на сложност
II
 • Дипломи за средно и висше образование
 • Приложения към дипломи за висше образование
 • Сертификати за придобита специалност
 • Академични справки
 • Удостоверения за завършен клас
 • Удостоверения за преместване
 • Удостоверения за придобита професионална квалификация
 • Банкови референции
 • Удостоверения от банки
 • Други с подобно ниво на сложност
III
 • Медицински дипломи за висше образование
 • Приложения към медицински дипломи за висше образование
 • Медицински академични справки
 • Решения
 • Декларации
 • Пълномощни
 • Служебни бележки
 • Фирмени документи /баланси, отчети/
 • Искови молби
 • Други с подобно ниво на сложност
IV
 • Медицински документи
 • Икономически документи
 • Технически документи
 • Юридически документи
 • Всякакви специализирани документи
Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас