Цени

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I група II група III група IV група
Общински документи, Църковни документи, Свидетелства за съдимост и други с подобно ниво на сложност. Дипломи за средно и висше образование, Приложения към дипломи за висше образование, Сертификати за придобита специалност, Академични справки, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Банкови референции, Удостоверения от банки и други с подобно ниво на сложност. Медицински дипломи за висше образование, Приложения към медицински дипломи за висше образование, Медицински академични справки, Решения, Декларации, Пълномощни, Служебни бележки, Фирмени документи /баланси, отчети/, Искови молби и други с подобно ниво на сложност. Медицински документи, Икономически документи, Технически документи, Юридически документи, Всякакви специализирани документи.

Въпроси

  • Какво представлява легализацията на документи? » Легализация на документи

  • Как се таксува легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за съдимост » Легализация на документи

  • Легализация на Адресна регистрация » Легализация на документи

  • Какво означава официален превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Искова молба /МП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за приходи и разходи » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи