Цени

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I група II група III група IV група
Общински документи, Църковни документи, Свидетелства за съдимост и други с подобно ниво на сложност. Дипломи за средно и висше образование, Приложения към дипломи за висше образование, Сертификати за придобита специалност, Академични справки, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Банкови референции, Удостоверения от банки и други с подобно ниво на сложност. Медицински дипломи за висше образование, Приложения към медицински дипломи за висше образование, Медицински академични справки, Решения, Декларации, Пълномощни, Служебни бележки, Фирмени документи /баланси, отчети/, Искови молби и други с подобно ниво на сложност. Медицински документи, Икономически документи, Технически документи, Юридически документи, Всякакви специализирани документи.

Въпроси

  • Кои документи са от II група? » Преводи на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско свидетелство /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за декларирани данни /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Банкова гаранция » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец » Легализация на документи

  • Легализация на Доклад на независим одитор » Легализация на документи