Цени

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I група II група III група IV група
Общински документи, Църковни документи, Свидетелства за съдимост и други с подобно ниво на сложност. Дипломи за средно и висше образование, Приложения към дипломи за висше образование, Сертификати за придобита специалност, Академични справки, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Банкови референции, Удостоверения от банки и други с подобно ниво на сложност. Медицински дипломи за висше образование, Приложения към медицински дипломи за висше образование, Медицински академични справки, Решения, Декларации, Пълномощни, Служебни бележки, Фирмени документи /баланси, отчети/, Искови молби и други с подобно ниво на сложност. Медицински документи, Икономически документи, Технически документи, Юридически документи, Всякакви специализирани документи.

Въпроси

  • Колко време отнема обикновената поръчка за превод? » Преводи на документи

  • Колко струва устният превод? » Устен превод

  • Легализация на Църковно свидетелство за развод » Легализация на документи

  • Как се таксува легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат за продуктова линия » Легализация на документи

  • Легализация на Нотариален акт » Легализация на документи

  • Каква информация трябва да предоставя, при необходимост от устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Фирмен баланс » Легализация на документи

  • Кои документи са от IV група? » Преводи на документи

  • Легализация на Академична справка » Легализация на документи